STWÓRZ PROJEKT I POMALUJ SAMOCHÓD


Stwórzcie projekt na pomalowanie samochodu
Skody Octavia!
Możecie pracować indywidualnie, możecie w grupach.
Jedynym limitem jest wasza wyobraźnia. Możecie pomalować
tylko maskę, a możecie cały samochód…
Wysyłajcie swoje prace na adres:
letniaakademiagier@gmail.com
Czekamy do 10 czerwca
Szczegóły pod nr telefonu 889764684
Zwycięzcy pomalują samochód na rynku
w Cieszynie podczas LAGA!!

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PODGLĄD SAMOCHODU

WRAZ Z  JEGO WYMIARAMI

 

REGULAMIN

§ 1

Przedmiotem konkursu jest projekt graficzny samochodu osobowego Skoda-Octavia
odpowiadający na tematy związane z grami video/ komputerowymi.

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie najciekawszych realizacji
graficznych oraz ich zaprezentowanie (“malowanie na żywo”) n w dniu 24 bądź 25 czerwca
na rynku głównym w Cieszynie podczas trwania wydarzeń w ramach projektu
“Festival of Art and Independnent Games”.
2. Konkurs jest otwarty i udział w nim może wziąć każdy zainteresowany.
3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.

§ 3

1. W konkursie mogą brać udział, indywidualnie lub zespołowo wszyscy zainteresowani
2. Grupy, o których mowa w pkt. 1 nie może być większa niż 5 osób.
3. Poglądowo zamieszczamy rysunki techniczne samochodu, który będzie malowany
(Skoda Octavia). Można je wykorzystać jako bazę pod wizualizację swojego projektu.
4. Prace muszą spełniać następujące wymogi techniczne:
a) Grafiki muszą być zrobione w co najmniej w dwóch rzutach
(góra i bok) i mieć odpowiednie proporcje pasujące do samochodu,
b) Grafiki powinny zostać przesłane w formacie jpg
 lub png,
c) Można zamieścić dodatkowe grafiki, np. samochodu w perspektywie by oddać lepiej detal,
lecz przy zachowaniu warunków z punktu a), czyli co najmniej rzut z boku i góry,
d) Zwycięski projekt powinien zakładać możliwość przetwarzania i przystosowania
go do innych materiałów promocyjnych festiwalu.

§ 4

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres:
letniaakademiagier@gmail.com do 10 czerwca 2017 do godziny 17:00.

§ 5

Każde zgłoszenie elektroniczne powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora/ autorów
imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel./fax, e-mail

§ 6.

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 czerwca 2017 roku.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół,
który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
3. Autorzy zwycięskiego projektu zaprezentują go podczas wydarzeń w ramach
projektu Festival of Art and Independent Games na rynku w Cieszynie w dniu
24 bądź 25 czerwca 2017 roku. Będzie możliwe wcześniejsze przygotowanie szablonów.
4. Za nagrodzony projekt zostaną przyznane nagrody wg możliwości organizatora.
Nagrody rzeczowe o przekraczającej kwotę 760 zł brutto podlegają opodatkowaniu
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Wszystkie niezbędne materiały do graffiti samochodu zapewni Wydział Artystyczny
Uniwersytetu Śląskiego

§ 7
Kryteria oceny:
1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z członków
powołanych przez Organizatora.
2. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym.
Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów.
3. Decyzja Komisji jest niepodważalna, ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Zastrzega się,że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia
i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z
przyznania nagrody, o której mowa w § 6

§ 8

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu:
1. Uczestnicy oświadczają, że jest autorami przesłanej grafiki
i są uprawnieni do rozporządzania prawami autorskimi do niej.
Nieprawdziwość powyższego oświadczenia prowadzi do utraty prawa
uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania ewentualnych nagród.
2.Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych
wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia
konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku
Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych
materiałów do celów promocyjnych.
3. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Organizatora. Jest to jednoznaczne
z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu
oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
4. Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na ewentualne darmowe wykorzystanie
prac i ich danych osobowych przez sponsorów oraz organizatorów w celach marketingowych
(np. strony sponsorów, ulotki, reklamy, podstrony serwisu) zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 9

Postanowienia końcowe:
1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej
Organizatora w ramach wystawy pokonkursowej oraz w publikacji towarzyszącej festiwalowi
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

Share This