O projekcie

FESTIVAL OF ART AND INDEPENDENT GAMES


Projekt  realizowany  jest przez Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie, a współfinansowany jest  w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.

Projekt przewidziany jest na 4 lata- od października 2015  do września 2019 r. na terenie Czech, Polski oraz Słowacji.
Działania w projekcie podzielone są pomiędzy liderem projektu – Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (Polska), a dwoma partnerami: Uniwersytetem Ostrawskim (Republika Czeska) i Uniwersytetem Cyryla i Metodego w Trnavie (Słowacja).
Celem głównym projektu jest wspieranie możliwości europejskich sektorów kultury  w zakresie działań międzynarodowych związanych z promowaniem tworzenia niezależnych gier artystycznych. Ponadto celem jest stworzenie w Cieszynie centrum gier, miejsca i przestrzeni spotkań osób zajmujących się branżą gier oraz ich odbiorców.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  •  LAG Arena – międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół średnich na najlepsze koncepcje gier,
  • LAG Game Jam – międzynarodowe, pięciodniowe warsztaty dla studentów,
  • LAG Edu – konferencja międzynarodowa z udziałem ekspertów związanych z rynkiem gier i sztuki, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców,
  •  LAG Festival – jednodniowa prezentacja gier niezależnych dla szerokiej publiczności oraz wręczenie nagród,
  • LAG Music – to dwa wieczorne koncerty realizowane w ramach LAG Edu i LAG Festival.

LAG ARENA – założenia międzynarodowego konkursu dla szkół średnich. Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół średnich, którzy interesują się procesem twórczym związanym z projektowaniem gier video. Konkurs ten przewidziany jest jako działanie wieloetapowe, w którym uczestnicy w kolejnych trzech etapach będą realizować postawione im zadania za które otrzymywać będą punkty. Suma uzyskanych punktów pozwoli na stworzenie listy rankingowej uczestników. W ramach konkursu przewidziane będą różne kategorie m.in. projekty indywidualne i zbiorowe. Zwycięskie projekty będą prezentowane podczas LAG Festival, a ich twórcy będą mieli szansę na udział w LAG Game Jam wraz ze studentami.

LAG EDU – konferencja międzynarodowa z udziałem ekspertów związanych z rynkiem gier i sztuki, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców. Założeniem konferencji będzie przybliżenie procesów twórczych, założeń technicznych i technologicznych niezbędnych przy tworzeniu gier. Tematyka  dobierana będzie w taki sposób, żeby w każdym roku działalności projektu możliwe było spójne omówienie jednego obszaru tematycznego. Podczas konferencji będzie prowadzony moderowany panel dyskusyjny z udziałem publiczności i zaproszonych gości, co pozwoli na bardziej pogłębioną analizę prezentowanych dzieł artystycznych podczas LAG Festival. W długoterminowym oddziaływaniu LAG Edu pozwoli na stymulowanie świadomego odbiorcy, który zechce korzystać z zasobów kultury niezależnej zarówno w Europie, jak i na Świecie. Wartości i technologie prezentowane przez twórców gier niezależnych mogą wpływać na innowacyjność i kreatywność w wielu różnych obszarach kultury i gospodarki opartej na wiedzy.

LAG GAME JAM międzynarodowy, pięciodniowy, game jam skierowany do studentów studiujących na kierunkach i specjalnościach związanych z projektowaniem gier na uniwersytetach biorących udział w projekcie, a także najlepszych uczniów szkół średnich biorących udział w konkursie LAG Arena. Założeniem LAG Game Jame jest rozwój umiejętności, kreatywności, współpracy w zespołach międzynarodowych. Dlatego skład zespołów jest losowy, jednak zapewniający udział w zespole informatyków, developerów, grafików i muzyków. Głównym priorytetem wynikającym z losowego składu zespołu jest kształcenie umiejętności współpracy międzynarodowej i środowisk o różnych predyspozycjach technicznych i artystycznych. Losowość pozwala na wyrównanie szans na sukces dla wszystkich zespołów, a o sukcesie decyduje umiejętność kolektywnej współpracy i jednoznacznie określonych priorytetów w realizowanym projekcie. Zespoły będą realizować projekt na zadany temat jednak bez określenia szczegółów technicznych i technologicznych, a także z dużą dozą swobody twórczej związanej z interpretacją tematu. Podczas pięciu dni zespoły będą mogły się konsultować z ekspertami z różnych dziedzin, co pozwoli im na jakościową poprawę projektu, a także uniknięcie potencjalnych problemów. Celem LAG Game Jame jest stworzenie działających prototypów gier całkowicie od podstaw. Prototyp powinien być w pełni funkcjonalny i pozwalający na przeprowadzenie demonstracyjnej rozgrywki. Wszystkie projekty będą prezentowane podczas LAG Festival. Komisja, składająca się z ekspertów i nauczycieli akademickich wybierze spośród projektów spełniających zadane kryteria, najlepszy, co zostanie ogłoszone podczas LAG Festival.

LAG MUSIC – to dwa wieczorne koncerty realizowane w ramach LAG Edu i Lag Festival. Pierwszy koncert będzie obejmował prezentacje muzyki elektronicznej połączonej z prezentacjami wizualnymi. Impreza ta, o charakterze otwartym, będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców. Imprezie towarzyszyć będą prezentacje artystów muzyków, VJ-ów i i innych artystów związanych ze sceną niezależną. Drugi koncert będzie ściśle związany z tematyką muzyki gier komputerowych realizowaną w atrakcyjnej aranżacji i w profesjonalnym wykonaniu, ilustrowany scenami z gier . Imprezie towarzyszyć będą prezentacje autorów (kompozytorów) wykonywanych utworów.

LAG FESTIVAL – jednodniowa prezentacja gier niezależnych dla szerokiej publiczności. W prezentacji będą mogli brać udział zaproszeni twórcy niezależni, absolwenci kierunków związanych z projektowaniem gier, wszystkie zespoły biorące udział w LAG Game Jam, a także najlepsze projekty uczniów szkół średnich wyłonione podczas LAG Arena. Prezentacje odbywać będą się na specjalnie przygotowanej scenie, a wszyscy uczestnicy LAG Festival będą mieli możliwość zagrania w prezentowane gry na specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach. Oceny dokonywać będzie powołany zespół ekspertów i nauczycieli akademickich, a także zgromadzona publiczność. Spośród prezentowanych gier i dzieł interaktywnych zostaną wybrane projekty w różnych kategoriach: najlepszy projekt niezależny, najlepszy projekt dyplomowy, najlepszy projekt LAG Arena, najlepszy projekt LAG Game Jam, nagroda publiczności. Wszyscy uczestnicy uzyskają stosowne nagrody i dyplomy. Imprezie towarzyszyć będą konkursy dla publiczności, prezentacje uniwersytetów, działania artystyczne i naukowe związanych ze sztuką i grami niezależnymi.


Share This