ZASADY KONKURSU


REGULAMIN KONKURSU LAG FESTIVAL W RAMACH PROJEKTU „FESTIVAL OF ART AND INDEPENDENT GAMES ” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ „KREATYWNA EUROPA”

Niniejszy Regulamin określa warunki przystępowania i przeprowadzenia konkursu LAG FESTIVAL w następujących kategoriach                                                                                                                                                                                                 1)Najlepszy niezależny projekt
2)Najlepszy projekt dyplomowy
3)Najlepszy projekt LAG GAME JAM
4)Nagroda publiczności

§ 2

1.Konkurs organizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”
2.Odbędą się cztery edycje konkursu w latach: 2016, 2017, 2018, 2019.

§ 4

1.Celem konkursu jest wyłonienie spośród uczestników najlepszych twórców projektów niezależnych gier, projektów dyplomowych , projektów LAG GAME JAM oraz zachęcenie młodych ludzi z Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji do działań związanych z grami video/ komputerowymi.
Konkurs jest okazją do zaprezentowania indywidualnych i zbiorowych projektów, nawiązania i tworzenia sieci kontaktów pozwalających na budowanie międzynarodowych zespołów twórczych umożliwiających rozwój przyszłej kariery i perspektyw zawodowych uczestników.                                            2.Uczestnictwo w konkursie pozwala na:
1) sprawdzenie własnych możliwości w projektowaniu gier,
2) podjęcie zdrowej rywalizacji w gronie rówieśników,
3) kontakt ze środowiskami akademickimi, które zajmują się kształceniem przygotowującym do pracy z szeroko rozumianym przemysłem kreatywnym,
4) nawiązanie kontaktu z ekspertami z branży gier video w Polsce, Republice Czeskiej i Słowacji,

2.Najlepszy projekt dyplomowy                                                           I.Do konkursu można zgłaszać dyplomy powstałe w przeciągu ostatnich dwóch lat
II.Konkurs dotyczy zarówno dyplomów licencjackich, jak i magisterskich.
III.Prace powinny zgłoszone na adres mailowy anna.smolarek@gmail.com
Odpowiednio w kolejnych latach:
do dnia 01.06.2016 roku. (edycja 2016),
do dnia 01.06.2017 (edycja 2017),
do dnia 01.06.2018 (edycja 2018),
do dnia 01.06.2019 (edycja 2019)                                                        Spośród nadesłanych prac, zostaną wyłonione 3 pierwsze miejsca. Projekty zostaną zaprezentowane podczas LAG FESTIVAL.
W mailu powinna znajdować się informacja, kto jest twórcą danej gry (imiona i nazwiska). W mailu należy także podać czy gra została wydana czy nie. Jeżeli tak, to gdzie i przez kogo.
IV.Punktacja będzie dokonywane przez Jury, które będzie się składać z ekspertów z szeroko rozumianego świata kultury i sztuki, muzyki oraz sztuk wizualnych.
V.Każdy z członków jury będzie miał do rozdysponowania 50 punktów łącznie na wszystkie projekty.                                                   VI.Prace dyplomową należy przygotować w formie prezentacji zawierającej:
1.Ogólne założenia (tytuł, temat, problem).                                2.Wiodące inspiracje (obraz, film, element natury, przedmiot, mechanizm, utwór muzyczny czy pojedynczy dźwięk itd. ) – ilustrujące założenia idei.
3.Koncept arty pokazujące dochodzenie do finalnych rezultatów, dopuszczalna jest technika wykonania (cyfrowe, odręczne, mogą być to szkice brył w 3D). Decydujące jest wykazanie prób i drogi dochodzenia do rezultatów końcowych w celu omówienia napotkanych problemów i interpretowania formy względem założonych treści.
4.Storyboard – całość przedstawiona w krótkiej formie rysunkowej (obrazowej wykonanej w dowolnej technice
5.Klimat – przedstawiony na zasadzie kilku moodboardów (prac kolorystycznych, luźno nawiązujących literaturą obrazu do efektu końcowego, określających kolor, nasycenie światła, rodzaj przestrzeni, skali i charakter świata gry).
6.Paleta kolorystyczna- idea koloru w projekcie (rozbicie na paletę środowiska, tła, elementów grywalnościowych i bohaterów).
7.Koncepty realizacyjne – finalne grafiki, zestawione z referencjami materiałów, struktur i kolorów użytych w projekcie. Praca z lakonicznym opisem jeśli trzeba, będąca czytelnym dokumentem z którego modeler, bądź artysta od aranżowania przestrzeni bez wątpliwości będzie mógł zrealizować obiekty.
8.Gotowe rezultaty, zależnie od indywidualnych predyspozycji studenta (kompletny projekty postaci modele 3D, levele, animacje, artbooki itp. tworzące wybrany fragment projektu gry lub innej przestrzeni wirtualnej. Dopuszczalne są również realizacje takie jak film, interaktywny obraz, aplikacja, czy rzeźba. VII.Zabronione jest wykorzystywanie modeli stworzonych wcześniej, kupionych w internecie, pobranych z internetu, pochodzących z bibliotek modeli.
VIII.Uczestnik oświadczają, że jest autorem przesłanej grafiki i jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do niej. Nieprawdziwość powyższego oświadczenia prowadzi do utraty prawa uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania ewentualnych nagród.
IX.Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na ewentualne darmowe wykorzystanie prac i ich danych osobowych przez sponsorów oraz organizatorów w celach marketingowych (np. strony sponsorów, ulotki, reklamy, podstrony serwisu) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
X.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac autora. Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika i usunięcia pracy z galerii w przypadku podejrzeń o plagiat lub złamanie regulaminu.
XI.Zabronione jest korzystanie z projektów, znaków firmowych, filmów, gier lub innych form audiowizualnych, które są chronione prawami autorskimi.
XII.Zwycięzcy konkursu, na prośbę organizatorów zobowiązani są przesłać krótką notkę o sobie jak i zdjęcie, które może zostać wykorzystane, podczas prezentacji wyników.
XIII.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, do usunięcia uczestnika i pracy z konkursu, jeśli jego praca łamie regulamin konkursu, zawiera treści obraźliwe, wulgarne, seksualne, głoszące poparcie dla przemocy i dyskryminacji lub inne naruszające polskie prawo.
XIV.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.lagfestival.us.edu.pl
XV.Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne, z akceptacją tego regulaminu.
XVI.Nagrody rzeczowe o przekraczającej kwotę 760 zł brutto podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 §1

Organizatorami Konkursu są następujące instytucje:
1.Uniwersytet Śląski Wydział Artystyczny w Cieszynie (Polska)
2.Ostrawski Uniwersytet, Wydziału Sztuki w Ostrawie (Republika Czeska)
3.Uniwesytetsv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie (Słowacja)

 

§ 3

1.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2.Wszystkie informacje związane z organizacją konkursu (w tym termin i miejsce przeprowadzenia konkursu) będą zamieszczane na stronie internetowej: www.lagfestival.us.edu.pl                             3.Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i oraz do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi na stronie internetowej www.lagfestival.us.edu.p

§ 5

Kryteria oceniania poszczególnych kategorii:                       1.Najlepszy niezależny projekt.                                                              I.Za niezależne projekty uznaje gry stworzone bez finansowego wsparcia wydawcy gier.
II.Ocenie będą podlegały przede wszystkim projekty o wysokiej jakości artystycznej, w których plastyka odgrywa istotną rolę. Gra niezależna powinna odpowiadać potrzebom coraz to bardziej wymagającego gracza, nierzadko odbiorcy dzieł sztuki i szeroko rozumianej kultury. Gra staje się niezmiernie istotnym elementem obszaru sztuki, jest hybrydą wielu jej dziedzin, takich jak literatura, film, muzyka, rzeźba, grafika czy malarstwo. Ponieważ gra nie pozostaje w oderwaniu od rzeczywistości, z której wyrasta, osadzona jest w kulturze, dlatego ocenie będą podlegać także jej odniesienia oraz konteksty pozostające z nią w związku.
III.Prace powinny zostać wysłane na adres anna.smolarek@us.edu.pl
Odpowiednio w kolejnych latach:
do dnia 01.06.2016 roku. (edycja 2016),
do dnia 01.06.2017 (edycja 2017),
do dnia 01.06.2018 (edycja 2018),
do dnia 01.06.2019 (edycja 2019)
Spośród nadesłanych prac, zostaną wyłonione po 3 pierwsze miejsca. Projekty zostaną zaprezentowane podczas LAG FESTIVAL.
W mailu powinna znajdować się informacja, kto jest twórcą danej gry (imiona i nazwiska)
W mailu należy także podać czy gra została wydana czy nie. Jeżeli tak, to gdzie i przez kogo.
IV. Punktacja będzie dokonywane przez Jury, które będzie się składać z ekspertów z szeroko rozumianego świata kultury i sztuki, muzyki oraz sztuk wizualnych.
Każdy z członków jury będzie miał do rozdysponowania 50 punktów łącznie na wszystkie projekty.                                               V.Prace mogą być dokonane, w dowolnym wybranym przez siebie programie do 3D/2D, a także dowolną, wybraną przez siebie metodą
VI.Zabronione jest wykorzystywanie modeli stworzonych wcześniej, kupionych w internecie, pobranych z internetu, pochodzących z bibliotek modeli.
VII.Uczestnik oświadczają, że jest autorem przesłanej grafiki i jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do niej. Nieprawdziwość powyższego oświadczenia prowadzi do utraty prawa uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania ewentualnych nagród.
VIII.Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na ewentualne darmowe wykorzystanie prac i ich danych osobowych przez sponsorów oraz organizatorów w celach marketingowych (np. strony sponsorów, ulotki, reklamy, podstrony serwisu) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
IX.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac autora. Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika i usunięcia pracy z galerii w przypadku podejrzeń o plagiat lub złamanie regulaminu.
X.Zabronione jest korzystanie z projektów, znaków firmowych, filmów, gier lub innych form audiowizualnych, które są chronione prawami autorskimi.
XI.Zwycięzcy konkursu, na prośbę organizatorów zobowiązani są przesłać krótką notkę o sobie jak i zdjęcie, które może zostać wykorzystane, podczas prezentacji wyników.
XII.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, do usunięcia uczestnika i pracy z konkursu, jeśli jego praca łamie regulamin konkursu, zawiera treści obraźliwe, wulgarne, seksualne, głoszące poparcie dla przemocy i dyskryminacji lub inne naruszające polskie prawo.
XIII.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.lagfestival.us.edu.pl
XIV.Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne, z akceptacją tego regulaminu.
XV.Twórcy trzech najwyżej ocenionych projektów otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe o przekraczającej kwotę 760 zł brutto podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.LAG GAME JAM
I. W konkursie biorą udział prace powstałe podczas pięciodniowych warsztatów LAG GAME JAM odpowiednio w kolejnych latach:
– 2016
– 2017
– 2018
– 2019
II. Prace biorące udział w konkursie będą stworzone przez drużynę składającą się z co najmniej 7 osób, nie więcej jednak niż z 10 osób, w tym przez osoby zajmujące się:
– grafiką
– dźwiękiem
– scenariuszem
– mechaniką ( grywalność gry)
– marketingiem
III. Do prezentacji końcowej podlegającej ocenie każda z drużyn winna przygotować działającą grę, zaprezentować fragment rozgrywki, oraz prezentację gry z opisem w języku angielskim. W trakcie prezentacji finałowej całość nie powinna przekraczać 10 min (demonstracja gry oraz prezentacja),
IV. Punktacja będzie dokonywane przez Jury, które będzie się składać z ekspertów z szeroko rozumianego świata kultury i sztuki, muzyki oraz sztuk wizualnych.
V. Każdy z członków jury będzie miał do rozdysponowania 50 punktów łącznie na wszystkie projekty.
VI. Do oceny będą brane pod uwagę elementy składowe gry, zarówno w kategoriach innowacyjności grafiki, dźwięku czy samej rozgrywki. Niezmiernie istotny jest również aspekt poziomu technicznego wykonania, a także sam sposób prezentacji projektu podczas finałowego wystąpienia. Brane pod uwagę będzie także czy założenia gry są jasno sprecyzowane i czy warstwa graficzna, a także dźwiękowa potrafi tym założeniom sprostać. Oprócz tego istotna jest sama grywalność. Czy gra stawia przed graczem wyzwanie, czy jest w stanie utrzymać go na wysokim poziomie zainteresowania, czy posiada zrozumiałe zasady funkcjonowania w niej.                    VII. Przyznawane będą wyróżnienia w następujących kategoriach:
1.dźwięk,
2. grafika,
3. scenariusz,
4. mechanika (grywalność),
5. marketing
6. GRAND PRIX za najlepszą grę danej edycji (najwyższa suma punktów za wszystkie poszczególne kategorie)
VIII. Zabronione jest wykorzystywanie modeli stworzonych wcześniej, kupionych w internecie, pobranych z internetu, pochodzących z bibliotek modeli.
IX Uczestnicy oświadczają, że są autorami grafiki i są uprawnieni do rozporządzania prawami autorskimi do niej. Nieprawdziwość powyższego oświadczenia prowadzi do utraty prawa całej drużyny w Konkursie oraz otrzymania ewentualnych nagród.
X. Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na ewentualne darmowe wykorzystanie prac i ich danych osobowych przez sponsorów oraz organizatorów w celach marketingowych (np. strony sponsorów, ulotki, reklamy, podstrony serwisu) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
XI. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac autora. Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika i usunięcia pracy z galerii w przypadku podejrzeń o plagiat lub złamanie regulaminu.
XII. Zabronione jest korzystanie z projektów, znaków firmowych, filmów, gier lub innych form audiowizualnych, które są chronione prawami autorskimi.
XIII. Zwycięzcy konkursu, na prośbę organizatorów zobowiązani są przesłać krótką notkę o sobie jak i zdjęcie, które może zostać wykorzystane, podczas prezentacji wyników.
XIV. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, do usunięcia uczestnika/ uczestników i danej pracy z konkursu, jeśli jego/ ich praca łamie regulamin konkursu, zawiera treści obraźliwe, wulgarne, seksualne, głoszące poparcie dla przemocy i dyskryminacji lub inne naruszające polskie prawo.
XV. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.lagfestival.us.edu.pl
XVI Branie udziału w LAG GAME JAM jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
XVI. Nagrody rzeczowe o przekraczającej kwotę 760 zł brutto podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Share This