ZASADY KONKURSU


Regulamin konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „ZAPROJEKTUJ GRĘ ”, w ramach projektu „Festival Of Art And Independent Games Lag” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia i przeprowadzenia konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Zaprojektuj grę”.
 §1

Organizatorami Konkursu są następujące instytucje:

 1. Uniwersytet Śląski Wydział Artystyczny w Cieszynie (Polska)
 2. Ostrawski Uniwersytet, Wydziału Sztuki w Ostrawie (Republika Czeska)
 3. Uniwesytetsv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie (Słowacja)
§2
 1. Konkurs organizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”
 2. Odbędą się cztery edycje konkursu w latach:
 • 2015/2016
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019
 1. W każdej edycji tematyka konkursu będzie inna i zostanie podana w momencie ogłoszenia danej edycji na stronie www.lagvestival.us.edu.pl
§3
 1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z Polski, z Republiki Czeskiej i ze Słowacji.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 3. Wszystkie informacje związane z organizacją konkursu (w tym termin i miejsce przeprowadzenia konkursu) będą zamieszczane na stronie internetowej: lagfestival.us.edu.pl
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i oraz do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi na stronie internetowej lagfestival.us.edu.pl
§4
 1. Celem konkursu jest wyłonienie spośród uczestników najlepszych twórców projektów niezależnych gier oraz zachęcenie młodych ludzi z Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji do działań związanych z grami video/ komputerowymi. Konkurs jest okazją do zaprezentowania indywidualnych i zbiorowych projektów, nawiązania i tworzenia sieci kontaktów pozwalających na budowanie międzynarodowych zespołów twórczych umożliwiających rozwój przyszłej kariery i perspektyw zawodowych uczestników.
 2. Uczestnictwo w konkursie pozwala na: 1) sprawdzenie własnych możliwości w projektowaniu gier, 2) podjęcie zdrowej rywalizacji w gronie rówieśników, 3) kontakt ze środowiskami akademickimi, które zajmują się kształceniem przygotowującym do pracy z szeroko rozumianym przemysłem kreatywnym, 4) podjęcie świadomej decyzji o wyborze kierunku studiów, na których będzie można rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, 5) nawiązanie kontaktu z ekspertami z branży gier video w Polsce, Republice Czeskiej i Słowacji, 6) udział w LAG Game Jam po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów w danej edycji konkursu.
§5
 1. W konkursie mogą brać udział, indywidualnie lub zespołowo, wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Grupy, o których mowa w pkt. 1 nie mogą być większe niż 5 osób.
 3. Każda osoba oraz każda grupa przystępująca do konkursu, może do procesu nominacji, wystawić tylko jedną pracę.
 4. Prace muszą spełniać następujące wymogi techniczne: rozdzielczość finalnej pracy to minimum 210 mm na 297mm, 150 dpi., w formacie jpg
 lub png).
 5. W zgłoszeniu, należy zmieścić krótki tekst (maksymalnie 50 słów), który będzie opisem pracy konkursowej. Należy, przybliżyć w nim założenia swojego projektu, określić czy w pracy zostały użyte zdjęcia.
 6. Prace muszą być zgodne z założeniami/zasadami tematu dostępnymi na stronie www.lagfestival.us.edu.pl
 7. Prace można wykonywać, w dowolnym wybranym przez siebie programie do 3D/2D, a także dowolną, wybraną przez siebie metodą. Pokazywane prace, nie mogły być wcześniej publikowane.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie modeli stworzonych wcześniej, kupionych w internecie, pobranych z internetu, pochodzących z bibliotek modeli.
 9. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej grafiki i jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do niej. Nieprawdziwość powyższego oświadczenia prowadzi do utraty prawa uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania ewentualnych nagród.
 10. Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na ewentualne darmowe wykorzystanie prac i ich danych osobowych przez sponsorów oraz organizatorów w celach marketingowych (np. strony sponsorów, ulotki, reklamy, podstrony serwisu) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac autora. Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika i usunięcia pracy z galerii w przypadku podejrzeń o plagiat lub złamanie regulaminu.
 12. Prezentowane prace powinny być nowe, zabronione jest wystawianie do konkursu prac biorących wcześniej udział w innych konkursach. Zabronione jest zmienianie lub wykorzystywanie prac innych autorów.
 13. Zabronione jest korzystanie z projektów, znaków firmowych, filmów, gier lub innych form audiowizualnych, które są chronione prawami autorskimi.
 14. Zwycięzcy konkursu, na prośbę organizatorów zobowiązani są przesłać krótką notkę o sobie jak i zdjęcie, które może zostać wykorzystane, podczas prezentacji wyników.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, do usunięcia uczestnika i pracy z konkursu, jeśli jego praca łamie regulamin konkursu, zawiera treści obraźliwe, wulgarne, seksualne, głoszące poparcie dla przemocy i dyskryminacji lub inne naruszające polskie prawo.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.lagfestival.us.edu.pl
 17. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne, z akceptacją tego regulaminu.
§6
 1. Konkurs w całości realizowany będzie online. Proces składania prac, a także ich ocena, odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.lagfestival.us.edu.pl
 2. Konkurs odbywa się w trzech etapach rozłożonych w czasie. Każda edycja będzie zawierała inny temat przewodni.
 • I etap – ogólna koncepcja pomysłu na grę
 • II etap – projektowanie wybranych elementów gry zgodnie z wytycznymi, które będą umieszczone na stronie internetowej www.lagfestival.us.edu.pl z dwutygodniowym wyprzedzeniem rozpoczynającego etapu.
 • III etap – przygotowanie prototypu gry.
§7
 1. Punktacja / PANEL OCENY W konkursie maksymalnie można uzyskać 30 punktów po 10 za każdy etap. Każdy z pięciu członków jury będzie miał do rozdysponowania 2 punkty na każdy projekt, na każdym etapie.
 2. Uczestnictwo w pierwszym etapie jest warunkiem przystąpienia do dalszego etapu konkursu.
 3. Do oceny końcowej liczy się suma punktów z trzech etapów – żaden z uczestników nie zostaje wyeliminowany na poszczególnych etapach.
 4. Suma uzyskanych punktów pozwoli na stworzenie listy rankingowej uczestników.
 5. Jury będzie się składać z 5 osób, w tym 3 z Polski, 1 z Republiki Czeskiej, 1 ze Słowacji.
§8
 1. Zwycięskie projekty konkursu będą prezentowane w Cieszynie podczas LAG Festival 2016
 2. Twórcy najwyżej ocenionych projektów będą mieli szansę na udział w LAG Game Jam wraz ze studentami z Uniwersytetu Śląskiego, Ostrawskiego Uniwersytetu oraz Uniwersytetu w Trnavie.
 3. Twórcy trzech najwyżej ocenionych projektów otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe o przekraczającej kwotę 760 zł brutto podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Share This