Kontakt

Nasz adres


koordynatorka projektu
Anna Smolarek
anna.smolarek@us.edu.pl , tel. 889 764 684

dyrektorka artystyczna
prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
malgorzata.luszczak@us.edu.pl

dyrektor techniczny
dr Remigiusz Kopoczek
remigiusz.kopoczek@us.edu.pl

 
PROMOCJA FESTIWALU
lagpromocja@us.edu.pl

Masz pytania?


14 + 8 =

Share This